Get Study Material & Notification of Latest Posts on Telegram


Get Study Material & Notification of Latest Posts on Telegram

हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत शिखर

हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत शिखर (Major mountain peaks of Himachal Pradesh)

पर्वत शिखर संबंधित जिलें 
शिल्ला किन्नौर 
शिपकी किन्नौर 
किन्नर कैलाश किन्नौर 
रियो फरग्याल किन्नौर 
चो लाँग कुल्लू 
दियो टिब्बा कुल्लू 
श्रीखंड कुल्लू 
शालतू दापर कुल्लू 
डीबीवोकरी पिरामिड कुल्लू 
हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा 
धोरा तनतनु कुल्लू और कांगड़ा
पिशु शिमला 
महासू शिमला
गुसु शिमला
कूपर शिमला
कारेन शिमला
पीरपंजाल चम्बा 
साच पास चम्बा 
उमा शिला चम्बा 
शिंगरीला लाहौल-स्पीति 
शालतू दापार लाहौल-स्पीति
गेयफाँग लाहौल-स्पीति
मुरखीला लाहौल-स्पीति

Also read…

हिमाचल प्रदेश भूगोल एवं भौगोलिक संरचना

Leave a Comment

close